แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองชลประทานหน้าเทศบาลตำบลผักตบ 26/10/2021
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผักตบ 26/10/2021
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านผักตบ หมู่ที่ 13 ถึง สายบ้านน้ำเที่ยง ตำบลอุ่มจาน 26/10/2021
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกะพี้ (ตอนล่าง) บ้านป่าก้าว หมูที่ 12 19/10/2021
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกะพี้ (ตอนล่าง) บ้านป่าก้าว หมูที่ 12 18/10/2021
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จากโรงเรียนบ้านป่าก้าว หมูที่ 12 -ทิศตะวันตกจรดถนนคอนกรีต 07/10/2021
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน 23/04/2021
จัดซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรม เครื่องเขียน ใบประกาศ ตามโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลผักตบ 21/08/2020
จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ ตามโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลผักตบ 21/08/2020
จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม ตามโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลผักตบ 21/08/2020
จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลผักตบ 21/08/2020
ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.2527 ลำห้วยยาง บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 20/08/2020
ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 20/08/2020
วัสดุก่อสร้าง 19/08/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าว 19/08/2020
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลผักตบ ประจำปีงบประมาณ 2563 14/08/2020
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 14/08/2020
ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำกลางบ้าน และทางเดิน คสล. บ้านผักตบ หมู่ที่ 1 06/12/2019
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ทะเบียน บห 256 หมายเลขครุภัณฑ์ 002-54-0001 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของงานการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟตุ้มโซล่าเซลล์ 200W/DL ) จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2022
ซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนช่วงการระบาดของไวรัส โควิด-19 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2022
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผักตบ โดยวิธีคัดเลือก 30/12/2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 จำนวน 17 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2021
จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน อด 84-5096 รหัสครุภัณฑ์ 005-63-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2021
จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้ำหนองชลประทานหน้าเทศบาลตำบลผักตบ บ้านผักตบ ตำบลผักตบ โดยวิธีคัดเลือก 08/12/2021
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านผักตบ หมู่ที่ 13 ถึง สายบ้านน้ำเที่ยง ตำบลอุ่มจาน โดยวิธีคัดเลือก 03/12/2021
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2021
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2021
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 1186 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรม 4 ขา) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2021
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
ซื้อชุดดรัมเครื่องถ่ายเอกสาร HP HP LASERJET CF256X-BK จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2021
ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ประเภทนม ยูเอชที ชนิดกล่อง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ประจำเดือนกันยายน จำนวน 3,297 กล่อง ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ และของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ยาสามัญประจำบ้าน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2021
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2021
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์อุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 จำนวน 17 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2021
ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2021
ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2021
ซื้อวัสดุประจำศูนย์เลือกตั้ง ฯ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2021
ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อไวรัส (โควิด ๑๙) สำหรับการเลือกตั้งฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2021
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2021
จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและบำรุงซ่อมแซมรถน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บห 256 รหัสครุภัณฑ์ 002-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายวีระชัย เปลือยหนองแข้-สามแยกทางไปห้วยคำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายทองใส จันทร์อัมพร-บ้านนางเครือสุวรรณ ใจแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2021
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2021
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๕๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่