แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จากโรงเรียนบ้านป่าก้าว หมูที่ 12 -ทิศตะวันตกจรดถนนคอนกรีต 07/10/2021
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน 23/04/2021
จัดซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรม เครื่องเขียน ใบประกาศ ตามโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลผักตบ 21/08/2020
จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ ตามโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลผักตบ 21/08/2020
จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม ตามโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลผักตบ 21/08/2020
จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลผักตบ 21/08/2020
ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.2527 ลำห้วยยาง บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 20/08/2020
ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 20/08/2020
วัสดุก่อสร้าง 19/08/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าว 19/08/2020
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลผักตบ ประจำปีงบประมาณ 2563 14/08/2020
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 14/08/2020
ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำกลางบ้าน และทางเดิน คสล. บ้านผักตบ หมู่ที่ 1 06/12/2019
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
ซื้อชุดดรัมเครื่องถ่ายเอกสาร HP HP LASERJET CF256X-BK จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2021
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2021
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน บล 3097 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2021
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผักตบ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน) จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร HP LASERJET CF256X-BK จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ยาสามัญประจำบ้าน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ยาสามัญประจำบ้าน) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2021
จ้างเหมาบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ABC จำนวน 16 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
จ้างโครงการรณรงค์คัดแยกขยะตามหลัก 3R จำนวน 14 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน อด 82-6354 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ประเภทนม ยูเอชที ชนิดกล่อง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ประจำเดือนกันยายน จำนวน 3,297 กล่อง ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ และของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ยาสามัญประจำบ้าน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2021
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2021
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์อุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 จำนวน 17 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2021
ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2021
ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2021
ซื้อวัสดุประจำศูนย์เลือกตั้ง ฯ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2021
ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อไวรัส (โควิด ๑๙) สำหรับการเลือกตั้งฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2021
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2021
จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและบำรุงซ่อมแซมรถน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บห 256 รหัสครุภัณฑ์ 002-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายวีระชัย เปลือยหนองแข้-สามแยกทางไปห้วยคำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายทองใส จันทร์อัมพร-บ้านนางเครือสุวรรณ ใจแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2021
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2021
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๕๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลผักตบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2020
ซื้อเครื่องออกกำลังกาย 2 ชุด ( ชุดละ 12 รายการ) ติดตั้งที่ลานกีฬา ศาลาประชาคม บ้านหนองแห้ว หมู่ 9และติดตั้งบริเวณลานด้านทิศตะวันตกของศาลาประชาคม ผักตบหมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่