แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเทศบาลตำบลผักตบ 20/04/2022
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเทศบาลตำบลผักตบ 08/04/2022
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผักตบ เทศบาลตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 15/03/2022
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองชลประทานหน้าเทศบาลตำบลผักตบ 26/10/2021
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผักตบ 26/10/2021
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านผักตบ หมู่ที่ 13 ถึง สายบ้านน้ำเที่ยง ตำบลอุ่มจาน 26/10/2021
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกะพี้ (ตอนล่าง) บ้านป่าก้าว หมูที่ 12 19/10/2021
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกะพี้ (ตอนล่าง) บ้านป่าก้าว หมูที่ 12 18/10/2021
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จากโรงเรียนบ้านป่าก้าว หมูที่ 12 -ทิศตะวันตกจรดถนนคอนกรีต 07/10/2021
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน 23/04/2021
จัดซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรม เครื่องเขียน ใบประกาศ ตามโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลผักตบ 21/08/2020
จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ ตามโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลผักตบ 21/08/2020
จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม ตามโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลผักตบ 21/08/2020
จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลผักตบ 21/08/2020
ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.2527 ลำห้วยยาง บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 20/08/2020
ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 20/08/2020
วัสดุก่อสร้าง 19/08/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าว 19/08/2020
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลผักตบ ประจำปีงบประมาณ 2563 14/08/2020
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 14/08/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จากโรงเรียนบ้านป่าก้าว หมูที่ 12 -ทิศตะวันตกจดถนนคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกะพี้ (ตอนล่าง) บ้านป่าก้าว หมูที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.2527 ลำห้วยยาง บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำกลางบ้าน และทางเดิน คสล. บ้านผักตบ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/12/2019
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จากโรงเรียนบ้านป่าก้าว หมูที่ 12 -ทิศตะวันตกจดถนนคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกะพี้ (ตอนล่าง) บ้านป่าก้าว หมูที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.2527 ลำห้วยยาง บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำกลางบ้าน และทางเดิน คสล. บ้านผักตบ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/12/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ บ้านกะพี้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2022
จ้างเหมาเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
จ้างเหมาเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กย 4543 รหัสครุภัณฑ์ 001-57-0003 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2022
จ้างเหมาเปลี่ยนหม้อน้ำระบายความร้อน รถน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ทะเบียน บห 256 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2022
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2022
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างของบ้านนายบัณฑิต วงษ์คำพระ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างของบ้านนายวินัย สิงห์สาธร จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2022
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ดังนี้ รหัสครุภัณฑ์ 054-57-0004 และ 054-59-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2022
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ประจำสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและธงชาติ ขนาด 60 x 90 ซม. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2022
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ประจำสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และธงตราสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ขนาด 60 x 90 ซม. จำนวน 200 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.ทต.ผักตบ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2022
ซื้อวัสดุสำนักงานของ ศพด.ทต.ผักตบ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2022
ซื้อวัสดุสำนักงานของ ศพด.บ้านป่าก้าว จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.บ้านป่าก้าว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2022
ซื้อวัสดุสำนักงานของ ศพด.ของบ้านหนองกุง จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศพด. บ้านหนองกุง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กย 4543 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0003 จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2022
ซื้อจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ประจำสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขนาด 60 x 90 ซม. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2022
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 จำนวน 17 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2022
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กย 4543 รหัสครุภัณฑ์ 001-57-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2022
ซื้อชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
ซื้อชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 (ATK) จำนวน 924 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2021
ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ประเภทนม ยูเอชที ชนิดกล่อง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ประจำเดือนกันยายน จำนวน 3,297 กล่อง ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ และของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ยาสามัญประจำบ้าน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2021
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2021
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์อุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 จำนวน 17 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่