Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลผักตบ
Responsive image
Responsive image
พันจ่าเอกคุณากร จันดาวาปี
รองปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นางสาวถกลสุข วัจนสุนทร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Responsive image
นายทวี แท่งทม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Responsive image
Responsive image
นายอนุสรณ์ แก้วพิลา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
Responsive image
นางสาวปณิชา ช่างอาจ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Responsive image
นางจิดาภา ช่างสาร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นางสาวทัศวรรณ พรมสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
จ่าเอกรำเพย ชมภูพาน
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
Responsive image
สิบเอกหญิงกนกนภา ซึ่งพรหม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน
Responsive image
นายภาคภูมิ ประสาท
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
จ.อ.สุรพงษ์ หงษ์คำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
Responsive image
นางสาวนวลจันทร์ สนิทชน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Responsive image
นายสุดใจ สิงห์สาธร
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายรุ่งเดช สิงห์สาธร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นายขวัญเมือง จันทร์อัมพร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
Responsive image
นายธงเจิม ประเสริฐ
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายมานะ เลิศศรีเพ็ชร
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายลำดวน เทพาหล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายจรัญ น้อยกัลยา
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายวีรศักดิ์ อินอำคา
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
น.ส.จริญญา สีดารักษ์
พนักงานจ้าง
Responsive image
นายองอาจ วงศ์คำพระ
นักการภารโรง
Responsive image
นายสาร คำเลิศ
พนักงานเก็บขยะ
Responsive image
นางสาวเตือนใจ ฟองฤทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป (แม่บ้าน)
Responsive image
Responsive image
นายวิพากย์ พรมมาโอน
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายกรรณวุธ ไชยเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายชำนาญ บุตรวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายสนอง สุขศษลา
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายบุญหนา บุญเกิด
พนักงานจ้าง
Responsive image
นายยนตรี ภูเวียงแก้ว
พนักงานจ้าง
Responsive image
Responsive image
นางสาวอณัญญา อินอำคา
พนักงานจ้างทั่วไป

เทศบาลตำบลผักตบ

ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-4214-9028  โทรสาร : 0-4214-9028  อีเมล์ : admin@phaktob.go.th

Powered By phaktob.go.th