Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1.ยุทธศาสตร์การบริการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
     แนวทางพัฒนา
     1.1 การก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ
     1.2 ติดตั้งปรับปรุงไฟฟ้า
     1.3 พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ
     1.4 การจัดหาน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภค
     1.5 การวางผังเมือง
      
2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
     แนวทางพัฒนา
     2.1 การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์
     2.2 การสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
     
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     แนวทางพัฒนา
     3.1 การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     3.2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
     3.3 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
     3.4 ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก สตรี คนชรา
     3.5 สงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่างๆ
     
4.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     แนวทางพัฒนา
     4.1 การเสริมสร้างหมู่บ้านให้เข้มแข็งเพื่อขจัดสิ้นยาเสพติด
     4.2 การรักษาความสงบเรียนร้อยและความปลอดภัยในหมู่บ้าน
       
5.ยุทธศาสตร์ต้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค
     แนวทางพัฒนา
     5.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
     5.2 การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
    
6.ยุทธศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     แนวทางพัฒนา
     6.1 การจัดระบบระบายน้ำทิ้งและระบบป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
     6.2 การรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของหมู่บ้านเมือง
     6.3 การจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน
     6.4 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะ
     
7.ยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ
     แนวทางพัฒนา
     7.1 การพัฒนาด้านศักยภาพบุคลากร
     7.2 การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน
     7.3 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
     7.4 การพัฒนารายได้
     7.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเผยแพร่ข่าวสารราชการ


เทศบาลตำบลผักตบ

ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-4214-9028  โทรสาร : 0-4214-9028  อีเมล์ : admin@phaktob.go.th

Powered By phaktob.go.th