Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การโทรคมนาคม
     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีการคมนาคมที่สำคัญ คือ มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 22 และทางหลวงชนบท หมายเลข 412 จากถนนหมายเลข 22 เข้าสู่ตำบล
     - สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม 2 แห่ง
     - ตู้โทรศัพท์ 18 ตู้
   
การไฟฟ้า
     เขตตำบลผักตบ ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน 
ยกเว้นครัวเรือนตามหัวไร่ปลายนาซึ่งไม่จัดอยู่ในประเภทครัวเรือน
     
ระบบประปา
     ประชาชนในตำบลผักตบ ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากโครงการถ่ายโอนระบบประปาหมู่บ้านจากหน่วยงานราชการ มีใช้เกือบทุกครัวเรือน ยกเว้นครัวเรือนที่อยู่ห่างไกลหมู่บ้าน


แหล่งน้ำในเขตตำบลผักตบ
ที่ ประเภทแหล่งน้ำ จำนวน (แห่ง) ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์
1 บ่อน้ำตื้น/สระน้ำ 207 330
2 บ่อบาดาล 100 362
3 ฝาย/ทำนบ/ผนังกั้นน้ำ 20 230
4 ประปา 12 1,200
5 แหล่งน้ำธรรมชาติ(ห้วย หนอง คลอง บึง) 98 513
6 อื่น ๆ(รอใช้น้ำฝนอย่างเดียว) - -


เทศบาลตำบลผักตบ

ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-4214-9028  โทรสาร : 0-4214-9028  อีเมล์ : admin@phaktob.go.th

Powered By phaktob.go.th