Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

จำนวนประชากร
     จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอหนองหาน เมื่อวันที่ 4  ตุลาคม 2557 ตำบลผักตบจำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,554 คน จำแนกเป็นชาย 4,325 คน หญิง 4,229 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,183 ครัวเรือน
หมู่ที่ บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม(ชาย+หญิง)
1 บ้านผักตบ 216 428 423 851
2 บ้านผักตบ 257 547 539 1,086
3 บ้านหนองบัว 123 246 247 493
4 บ้านหนองกอบง 114 184 206 390
5 บ้านนาฮัง 154 347 342 689
6 บ้านป่าก้าว 275 508 460 968
7 บ้านกะพี้ 111 193 191 384
8 บ้านหนองกุง 216 421 449 870
9 บ้านหนองแห้ว 82 186 165 351
10 บ้านผักตบ 183 319 292 611
11 บ้านดอนแคน 125 247 226 473
12 บ้านป่าก้าว 175 352 372 724
13 บ้านผักตบ 152 347 317 664
  รวม 2,183 4,325 4,229 8,554
   
การศึกษา
     ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลผักตบ มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษา จำนวนรวม 7 โรงเรียน มีโรงเรียนที่รับเด็กอนุบาล 4 โรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาส 1 โรงเรียน มีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลผักตบได้รับการถ่ายโอนจากกรมศาสนา 1 ศูนย์
ที่ สถานบริการด้านการศึกษา จำนวน
แห่ง ครู นักเรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาล
โรงเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ห้องสมุดประชาชน
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ระดับตำบล
4
4
7
2
-
1
1
-
9
7
45
17
-
2
-
-
138
142
968
60
-
40
-
-
    
การสาธารณสุข
     มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักตบ มีบุคลกร 8 คน


เทศบาลตำบลผักตบ

ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-4214-9028  โทรสาร : 0-4214-9028  อีเมล์ : admin@phaktob.go.th

Powered By phaktob.go.th